top of page

Ergonomische diensten Best Move

Niet alleen een goede werkplek is belangrijk bij het tegengaan of verhelpen van lichamelijke klachten. Ook houding, bewegingsgedrag en fitheid spelen hierin een belangrijke rol. Best Move helpt u en uw werknemers met training en advies om zo klachten te voorkomen en gezond te blijven.

 

Het dienstenpakket van Best Move:

 • Werkplekonderzoek

uneebo-office-design-UgYT5nkXdK4-unsplas

       kan zowel op locatie als digitaal

 • Training ergocoach

 • Fitheidstest

 • Re-integratieadvies

 • Workshop beeldschermwerk

       ook voor thuiswerkplekken

 • Training fysieke belasting

 • Spreekuur houding en bewegingsapparaat

Werkplekonderzoek

Training fysieke belasting

Veel werknemers zijn zich niet bewust van hun onjuiste en gespannen werkhouding. Hierdoor krijgen ze klachten. Werkplekken zijn vaak niet optimaal en ergonomisch ingericht.

Best Move levert een belangrijke bijdrage aan de optimale inzetbaarheid van uw werknemers. Wij adviseren u graag over een ergonomisch ingerichte werkplek, gezonde werkhouding en juist bewegingsgedrag.

Training ergocoach

Deze training is een praktische training, bestemd voor medewerkers die worden geconfronteerd met lichamelijk belastende werksituaties. Denk hierbij aan repeterend bewegen, tillen, dragen, duwen en trekken, of langdurig in ongunstige werkhoudingen werken.

De training bestaat uit een kort theoretisch gedeelte, waarbij inzicht in oorzaken van lichamelijke (over)belasting centraal staat. Tijdens het praktische gedeelte leggen we basisvaardigheden uit en oefenen we deze. Ook gaan we in op mogelijke drempels die kunnen bestaan om niet datgene te doen waarvan men wel weet dat het verstandig is.

Spreekuur houding en bewegingsapparaat

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat of met ergonomische vragen verwijzen we graag naar ons ergonomisch spreekuur. Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk en iedereen krijgt passend advies. Dit kan zowel op locatie als digitaal.

We beoordelen de werkorganisatie, werkplekinrichting en uitvoeringswijze. Ook de fysieke belastbaarheid van de betrokkene nemen we mee in de beoordeling. Ergonomische verbeterpunten en de actuele fysieke belastbaarheid bespreken we achteraf met de werknemer en leidinggevende.

Een gezonde uitvoeringswijze van het werk wordt doorgenomen en in de praktijk geoefend. Nadien volgt een korte rapportage van onze bevindingen en adviezen. Daar waar nodig vindt overleg plaats met andere partijen (bedrijfsarts, specialist, bedrijfsmaatschappelijk werk, P&O-afdeling, preventiemedewerker).

In deze training vergaart de deelnemer relevante ergonomische kennis en leert hij werkplekgerelateerde klachten te herkennen. Daarbij leert de deelnemer advies aan collega’s te geven over een goede ergonomische werkplek en een gezonde werkhouding. Zo kunt u uw werknemers gezond, veilig en efficiënt laten werken.

Er zijn 2 specifieke trainingen:

 • Ergocoach Kantoor

 • Ergocoach Productie

Fitheidstest

PAGO- en PMO-onderzoeken worden steeds vaker uitgebreid met een fitheidstest. In de testbatterij worden de conditie, het vetpercentage, de BMI en de kracht in de regio's schouder-arm-hand, romp en benen gemeten.

 • Voor de bepaling van de conditie gebruiken we de submaximale Astrand-test op een fiets-ergometer. Hierbij hoeft de medewerker geen maximale inspanning te verrichten, maar slechts een inspanning die te vergelijken is met zes minuten tegen de wind in fietsen.

 • De BMI wordt berekend aan de hand van het lichaamsgewicht en de lengte.

 • Het vetpercentage wordt met de huidplooimethode bepaald.

 • De krachttesten worden op een betrouwbare en gestandaardiseerde wijze afgenomen. De gevonden waarden vergelijken we met de normwaarden.

Door op een later tijdstip nog eens te testen, kan vooruitgang of terugval worden vastgesteld. Na de fitheidstest wordt duidelijk op welke onderdelen een werknemer goed scoort en op welke punten verbetering gewenst is. Vervolgens bespreken we een individueel trainingsadvies.

Re-integratieadvies bij lichamelijke klachten

Wij geven ook re-integratieadvies bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Werknemers die verzuimen door fysieke klachten, geven we specifiek advies om de re-integratie te bespoedigen. De gezondheidsklachten en (para)medische behandeling worden geanalyseerd. Bijsturing van de (para)medische behandeling wordt geïnitieerd waar nodig.

Daarbij vindt er ook een beoordeling van de werkorganisatie, werkplekinrichting en uitvoeringswijze plaats. Ook de fysieke belastbaarheid van de betrokkene nemen we mee in de beoordeling.

Ergonomische verbeterpunten en de fysieke belastbaarheid worden met de werknemer en leidinggevende besproken. De gezonde uitvoeringswijze van het werk wordt doorgenomen en in de praktijk geoefend. Nadien volgt een korte rapportage van de bevindingen en adviezen over de re-integratie.

Workshop beeldschermwerk

De workshop beeldschermwerk is een training bestemd voor werknemers met beeldschermgebonden taken. Tijdens de workshop leggen we u uit wat het nut en de noodzaak is van gezond omgaan met beeldschermwerk. Oorzaken van lichamelijke klachten worden benoemd en we lichten de relatie tussen werkmethode en klachten toe.

Aan de orde komen:

 • Een gezonde werkorganisatie bij beeldschermwerk.

 • Een gezonde werkhouding en werkwijze bij beeldschermwerk.

 • Een gezonde werkstijl en bewegingsgedrag bij beelschermwerk.

 • In de praktijk de eigen werkplek ergonomisch instellen.

bottom of page